RES Lid worden?

RES of Real Estate Society is opgericht in 2001 als « vereniging zonder winstoogmerk ».

RES is in beginsel een alumni-vereniging voor vastgoedprofessionelen met een bepaald diploma maar heeft ook een zeer brede publieke werking.

De vereniging heeft een sterke groei gekend en wordt algemeen erkend als de grootste onafhankelijke vastgoedvereniging  van België.

Wanneer ben je nu eigenlijk lid van deze vereniging ?

Netwerklid

Het doel van de vereniging is ondermeer een breed platform te bieden voor de ontmoeting van alle operatoren van vastgoed en ruimtelijke ordening en hun professionalisering te stimuleren en uit te dragen.

In deze sfeer kan IEDEREEN « NETWERKLID » worden van onze vereniging.

Hiervoor volstaat het zich te registeren op onze website. Door deze registratie word je opgenomen in de database van onze website, waardoor je via mailings op de hoogte blijft van de activiteiten van RES.

 Dit is weliswaar een NIET-STATUTAIR lidmaatschap. Voor een NIET-STATUTAIR lidmaatschap wordt geen bijdrage gevraagd, vermits er binnen de vereniging geen concrete rechten of voordelen aan verbonden zijn.

Ja, ik registreer als netwerklid!

 

Lid

Het doel van de vereniging is ook om afgestudeerden van de mastersopleidingen in vastgoed of real estate van de Antwerp Management School te verenigen en de studie van deze opleidingen te bevorderen. Hierbij onderhoudt zij een bevoorrechte relatie met Antwerp Management School.

 Zo hebben ENKEL EN ALLEEN ALUMNI, d.w.z. afgestudeerde masters of houders van een getuigschrift van de mastersopleidingen in vastgoed of real estate van de Antwerp Management School en haar voorganger IPO-UFSIA Management School, aanspraak op een volledig lidmaatschap van RES.

 Mits betaling van lidgeld kunnen zulke toegetreden leden rechten en voordelen bekomen voor het betreffende werkingsjaar waarvoor het lidgeld werd betaald.

 Door de betaling van heb lidgeld heb je als « LID » stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering van RES. Op de algemene vergadering kan je zeer direct deelnemen aan de werking van de vereniging; je kan debatteren over de koers en het beleid van de  vereniging, projectvoorstellen doen, je kandidatuur stellen om bestuurder te worden of bepaalde kandidaat-bestuurders steunen.

 Door de betaling van lidgeld geniet je als « LID » van de voordelen waarin de vereniging voorziet. De belangrijkste voordelen zijn een gereduceerd ledentarief bij deelname aan RES-activiteiten en exclusieve uitnodigingen voor besloten RES-activiteiten.

Belangrijke opmerking

Volledigheidshalve vermelden we hier nogmaals expliciet dat iemand die NIET AFGESTUDEERD is van de mastersopleidingen in vastgoed of real estate van de Antwerp Management School NOOIT LID (wel gratis "netwerklid") kan worden, ook niet tegen de betaling van een lidgeld.

Nieuws

16 september 2017

Sponsoring van het MAS ‘City of Antwerp’- paviljoen

> Lees meer...

07 juli 2017

Nieuwe lichting alumni master in real estate (MRE)

> Lees meer...


Vacatures